اختلال خواب


خواب تکرارشونده خوابیست که در طول زمان بارها تکرار میشود و ممکن است سالیان سال ادامه یابد.
چنین خواب هایی در بیشتر موارد محتوای منفی دارند دارند و مشکلات حل نشده را از ناخودآگاه ما بی بیرون میفرستد.
ضمیر ناخودآگاه ما سعی دارد با تکرار این‌ خواب ها، ما را از خطر یا تصمیمی که زندگی ما را تهدید میکند آگاه کرده و با تولید احساسات منفی ما را به تصمیم گیری متفاوتی مجبور کند.

🔺چند نمونه از فراوان ترین خواب های تکرار شونده:

۱: پرواز کردن: نشان دهنده نیاز درونی به رها بودن و کنار گذاشتن کنترل گری.
۲:تحت تعقیب بودن: ضمیر ناخودآگاهمان میخواهد با مشکلات مواجه شویم و آن هارا حل کنیم.
۳: سقوط کردن: از دست دادن کنترل موقعیت های زندگی . مثل موقعیت های مالی، عاطفی و…
۴: لخت بودن: ترس از دیده شدن خود واقعیمان توسط دیگران و نگرانی از بی آبرو شدن.

خوابهای تکرار شونده تلاشی برای تشخیص مشکلات و دغدغه های افراد است و می تواند نشانه راه حلی باشد.⁣⁣
🔸در این حالت شخص با موضوعی در ذهن خود درگیر است و از آنجاکه نتوانسته آن را حل و فصل کند به شکل خواب در ناخودآگاه او متجلی می شود.⁣
🔹در بسیاری موارد این خوابها تا زمانی که فرد به طور اساسی به حل مشکل نپرداخته ادامه می یابد.⁣
🔸ریشه اصلی این نوع خواب ها استرس و اضطراب درونی است مثلا شخصی خواب میبیند در جایی محاصره شده یا گیر کرده است این خواب می تواند نشانه این باشدکه بیننده‌خواب دچار ترس از فضاهای بسته است یا اینکه در زندگی خود به بن بست رسیده است.⁣⁣
🔹نکته قابل توجه اینست که تعبیرهایی که در روانکاوی برای این خوابها وجود دارد بسیار کلی هستند و برای تعبیر دقیق آنها باید روحیات و ترس های فردی که خواب را دیده در نظر گرفته شود.⁣
🔸همان طور که فروید می گوید: بهترین کسی که می توان⁣
خواب را تعبیر کند همان کسی است که خواب را دیده است.⁣