طرحواره درماني

Placeholder

نشخوار ذهني

نشخوار­فکری به معنی فکر کردن در مورد چیزی تاحدی است که برای فرد دردناک و آزار دهنده شود. مانند اجتناب ... ادامه مطلب