دروغ سفيد

دروغ سفيد

#روانشناسی 🌱  •دروغ سفید چیست؟ دروغ‌های اجتماعی را دروغ سفید می‌نامند.هدف از ‌گفتن دروغ‌های سفید حفظ و بهبود روابط اجتماعی ... ادامه مطلب