كودك پروري

كودك پروري

به طور کلی چهار نوع سبک فرزند پروری وجود دارد: ۱-آزادانه یا آسان گیر ۲-استبدادی یا سختگیرانه ۳-مقتدرانه ۴-طرد کننده ... ادامه مطلب