معیار های ازدواج

ایده آل

یک رابطه‌ی ایده‌آل که بتوان بهش افتخار کرد چیزی فراتر از قراردادِ ترکمانچای و عهدنامه ی گلستان است که آدم ... ادامه مطلب